Skip Navigation

Athletic Calendar

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Varsity Soccer Vs Bethesda
February 2, 2023 | 5:30 PM - 7:15 PM
JV Baseball Vs ECCHO
February 7, 2023 | 4:00 PM - 6:00 PM
JV Baseball Vs Nolan Catholic
February 11, 2023 | 12:00 PM - 2:00 PM
Varsity Baseball Vs TCA
February 13, 2023 | 4:00 PM - 6:00 PM
JV Softball @ Oakridge
February 13, 2023 | 4:30 PM - 6:30 PM
Varsity Softball @ Oakridge
February 13, 2023 | 6:00 PM - 8:00 PM
JV Baseball @ Grapevine Faith
February 14, 2023 | 4:00 PM - 6:00 PM
Varsity Baseball Vs Harvest
February 16, 2023 | 4:00 PM - 6:00 PM
HS Track
February 17, 2023
JV Baseball Vs PT Warriors
February 17, 2023 | 4:00 PM - 6:00 PM
MS Softball Vs TCA Willow Park
February 17, 2023 | 4:00 PM - 6:00 PM
JH Baseball @ Grapevine Faith
February 17, 2023 | 4:30 PM - 6:30 PM
JV Softball @ Lake Country
February 20, 2023 | 4:00 PM - 6:00 PM
Varsity Baseball Vs Westlake
February 21, 2023 | 4:00 PM - 6:00 PM
JV Baseball @ Nolan Catholic
February 21, 2023 | 7:30 PM - 9:30 PM
JH Baseball Vs Nazarene
February 24, 2023 | 4:00 PM - 6:00 PM
JV Softball Vs Oakridge School
February 27, 2023 | 4:00 PM - 6:00 PM
JV Baseball @ Carter Riverside
February 28, 2023 | 6:00 PM - 8:00 PM
SCHOOL Canceled